Licitacions

La Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), estableix un règim jurídic diferent segons el tipus d'ens del sector públic que faci la contractació i si es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada o no.

Instruccions internes de contractació de l'Agència Catalana de Notícies (PDF - 209kB)

Enllaç a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya