Agència Catalana de Notícies

LEGAL

Avís legal

INTRACATALONIA SA és la propietària dels noms de domini i pàgines d'Internet a les que s’accedeix des del domini www.acn.cat, així com altres dominis registrats al seu nom.

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que INTRACATALONIA SA és una entitat mercantil situada a Barcelona, Av. Josep Tarradellas, 20, Planta 2, 08029 Barcelona; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 31.574, foli 79, full número B-194.344, i amb el CIF A61844411.

La informació continguda en aquest web és la vigent a la data de la darrera actualització.

L'accés al web d'INTRACATALONIA SA i la informació relativa a qualsevol dels serveis que conté comporta la submissió i l'acceptació de les condicions previstes en el present Avís legal.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per INTRACATALONIA SA sota els criteris de la bona fe, respectar en tot cas els principis d'ús generalment acceptats i no contravenir l'ordre públic ni la legislació vigent.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte als punts següents:

 • S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del web només si es compleixen les condicions següents:

  1. Que sigui compatible amb les finalitats del web.
  2. Que es faci amb l'ànim exclusiu d'obtenir la informació continguda per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o descompilació de la totalitat o de part dels continguts d’aquest lloc web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització d'INTRACATALONIA SA.
  3. Que cap dels continguts relacionats amb el web no siguin modificats de cap manera.
  4. Que cap gràfic, icona o logotip/foto corporatius disponibles al web siguin utilitzats, copiats o distribuïts separadament del text.
 • INTRACATALONIA SA rebutja la responsabilitat que es derivi del mal ús dels continguts i es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar en qualsevol moment la informació continguda en el web i, si s'escau, pot limitar o no permetre l'accés a la informació sense previ avís, especialment quan sorgeixin dificultats tècniques que a criteri d'INTRACATALONIA SA disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat estàndards adoptats per al bon funcionament.
 • Els drets de propietat intel·lectual del lloc web https://www.acn.cat , el codi font, el disseny, l'estructura de navegació, les bases de dades i els diferents elements que conté són de titularitat d'INTRACATALONIA SA i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La informació difosa al web és titularitat d'INTRACATALONIA SA i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i resulten igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.
 • INTRACATALÒNIA SA rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest web i, per tant, no elaborada per INTRACATALONIA SA o no publicada amb el seu nom. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en llocs web de terceres persones connectades per enllaços amb les pàgines web d'INTRACATALONIA SA.
 • INTRACATALONIA SA no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web o al contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. INTRACATALONIA SA s'ocuparà de totes aquelles feines per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tingui notícia dels errors, les desconnexions o la falta d’actualització en els continguts.
 • Tant l'accés al web com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que s'hi conté és de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari que el realitzi. INTRACATALONIA SA no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d'aquest accés o ús.
 • INTRACATALONIA SA no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar en el sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents que s'hi emmagatzemen, com a conseqüència de:

  1. La presència de virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
  2. Un mal funcionament del navegador o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest Avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació continguda en aquest web i que es realitzi sense l'autorització d'INTRACATALONIA SA és una infracció que castiga la legislació vigent.

En compliment de les normatives vigents en protecció de dades personals, la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals del 6 desembre de 2018 (LOPDGDD) i amb el Reglament UE 2016/679 de parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), i per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari, al costat de cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a INTRACATALONIA SA, es farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés (rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i oblit), la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, INTRACATALONIA SA informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Política de privacitat

 1. Introducció i definicions
 2. Compliment de la normativa vigent
 3. Responsable del fitxer
 4. Finalitat del tractament de les dades personals dels Usuaris
 5. Tipus de dades recollides a través dels Serveis de INTRACATALONIA, SA
 6. Dades compartits amb tercers
 7. Menors d'edat
 8. Drets dels Usuaris
 9. Termini de Conservació de les dades
 10. Legitimació per al tractament de les dades

Introducció i definicions

Després de llegir i acceptar aquesta Política de Privacitat i Condicions dels Serveis INTRACATALONIA SA, vostè podrà gaudir d'aquests serveis.

Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, vostè accepta expressament la Política de Privacitat d'INTRACATALONIA SA com usuari de qualsevol dels mitjans o Serveis i/o productes, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l'accés a diferents informacions , continguts, programes, apps, botigues, llocs web de 'comerç electrònic', vídeo sota demanda o similars (en endavant, 'Serveis d'INTRACATALONIA SA') que INTRACATALONIA SA posa a disposició dels usuaris a Internet.

Per al correcte enteniment d'aquesta Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis d'INTRACATALONIA SA, es fan les següents definicions:

 • L'usuari serà aquella persona física o jurídica que accedeixi i/o utilitzi qualsevol dels Serveis d'INTRACATALONIA SA per qualsevol mitjà sense necessitat de registrar-se. Mitjançant l'acceptació d'aquesta clàusula, l'usuari accepta la Política de Privacitat i les Condicions dels Serveis d'INTRACATALONIA SA, reflectides en el present document.
 • Els Serveis d'INTRACATALONIA SA abasten serveis, productes i accions promocionals, ja siguin gratuïts o de pagament, que consisteixen en l'accés a diferents informacions, continguts, comunicacions comercials, editorials i corporatives, programes, aplicacions, botigues, llocs web, vídeo sota demanda o similars.

La Política de Privacitat dels Serveis INTRACATALONIA SA són d'aplicació a:

 • La navegació com a usuari que es faci sobre qualsevol pàgina web propietat de INTRACATALONIA SA
 • L'accés com a usuari a qualsevol dels continguts a través de qualsevol altre mitjà o Servei d'INTRACATALONIA SA
 • La navegació que es pugui fer des de qualsevol dispositiu des del qual es permeti l'accés als continguts o als Serveis d'INTRACATALONIA SA, com ordinadors, televisió digital, smart TV, PDA, tauletes, 'iPad', 'iPhone', telèfons mòbils , 'Smartphones', subscripcions via RSS o qualsevol altre mitjà d'accés als continguts posats a disposició a internet.
 • La navegació i l'ús dels Serveis d'INTRACATALONIA SA que es faci des de qualsevol part del món, tant si es tracta de Serveis ubicats al país d'accés o ubicats en un altre país.

Compliment de la normativa vigent

INTRACATALONIA SA està sotmès al compliment de la normativa espanyola i europea en matèria de protecció de dades i serveis de la societat de la informació.

 • Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals del 6 desembre de 2018 (LOPDGDD).
 • Reglament UE 2016/679 de parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD).
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per tant, INTRACATALONIA SA garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i de serveis de la societat de la informació, així com per qualsevol altra llei o norma que complementi o substitueixi les anteriors.

Responsable del fitxer

Les dades personals recollides a través dels Serveis d'INTRACATALONIA SA seran incorporades en un fitxer responsabilitat d'INTRACATALONIA SA, situada a Av. Josep Tarradellas, 20, Planta 2, 08029 Barcelona; inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 31.574, foli 79, full número B194.344, i amb el CIF A61844411. Com a responsable del tractament de les dades personals, INTRACATALONIA SA informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD ) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD).

Finalitats del tractament de les dades personals dels usuaris

Les dades facilitades per l'Usuari dels Serveis d'INTRACATALONIA SA són utilitzats amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

 • Facilitar un servei personalitzat per a l'usuari, adequant aquests serveis al seu perfil personal, geogràfic, així com a les seves preferències i gustos.
 • Definir tipologies, segmentacions i perfils d'usuaris i de prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i/o continguts oferts en els Serveis d'INTRACATALONIA SA mitjançant l'anàlisi de la utilització dels Serveis per part dels Usuaris.
 • Mostrar informació editorial o comercial específicament dissenyada per al perfil inferit en funció de l'ús dels Serveis d'INTRACATALONIA SA per part de l'usuari, tant en serveis propis com en serveis de tercers, pertanyents a qualsevol dels sectors amb els que INTRACATALONIA SA arribi a acords. Aquest perfil també podrà ser inferit en funció de la localització geogràfica del dispositiu o terminal des del qual utilitza els Serveis d'INTRACATALONIA SA; no obstant això, sempre se us demanarà una autorització prèvia i específica per a poder tractar aquesta informació.
 • Dissenyar nous serveis que puguin resultar del seu interès.
 • Gestionar les incidències i el manteniment dels Serveis d'INTRACATALONIA SA.

Tipus de dades recollides a través dels Serveis INTRACATALONIA SA.

INTRACATALONIA SA recollirà dades de l'usuari a través de l'ús dels Serveis d'INTRACATALONIA SA.

Aquestes dades estaran vinculades principalment a l'adreça IP des de la qual s'accedeix als Serveis d'INTRACATALONIA SA o a un codi d'usuari assignat de forma unilateral per INTRACATALONIA SA. Aquestes dades podran ser considerades com a dades personals en la mesura que permetin identificar fer identificable l'usuari.

D'aquesta manera, INTRACATALONIA SA podrà vincular a aquestes dades la següent informació:

 • Dades d'ús i navegació. A efectes estadístics i publicitaris, de control de l'ús de les nostres pàgines, de control de l'accés a serveis de tercers a través de Serveis d'INTRACATALONIA SA i de millorar el coneixement sobre els interessos de l'usuari, es recolliran dades d'ús i navegació relatius sobre quin servei utilitza l'usuari, com l'utilitza, quan, quin tipus d'usuari és, o si accedeix a un anunci publicitari mostrat en qualsevol dels Serveis d'INTRACATALONIA SA.
 • Interessos i el perfil de l'Usuari inferits de la navegació o ús que faci dels Serveis d'INTRACATALONIA SA, així com informació sobre el dispositiu d'accés, el model d'equip, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics del dispositiu o de la connexió , dades sobre la xarxa mòbil, així com errors, activitat del sistema, ajustaments del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud de connexió, URL de referència, galetes i altres dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals (tal com s'explica a la Política de Cookies), que permeten identificar el navegador i dispositiu de l'usuari, així com fer estudis analítics i mostrar informació personalitzada en funció del resultat d'aquests estudis, tant en serveis propis com aliens. El registre en qualsevol dels Serveis d'INTRACATALONIA SA implica l'acceptació expressa i sense reserves de la Política de Cookies.
 • Els Serveis d'INTRACATALONIA SA també utilitzen tecnologies d'identificació i seguiment d'usuaris, com per exemple, fotos diminutes i transparents inserides en pàgines web i aplicacions. Quan l'usuari accedeix a un d'aquests continguts, les fotos es descarreguen en el seu dispositiu i permeten conèixer que l'usuari ha accedit als Serveis d'INTRACATALONIA SA i reconèixer-lo en cas que accedeixi de nou. Aquesta informació s'utilitza per obtenir estadístiques, fer estudis analítics sobre l'ús dels seus serveis per part dels usuaris i mostrar informació editorial o comercial personalitzada en funció del resultat d'aquests estudis, tant en serveis propis com aliens.
 • Els Serveis d'INTRACATALONIA SA també poden oferir enllaços a serveis de tercers que estiguin marcats mitjançant un codi perquè aquests tercers puguin reconèixer que aquest usuari procedeix d'un Servei d'INTRACATALONIA SA.
 • Informació sobre el territori des del qual s'origina la connexió als Serveis d'INTRACATALONIA SA per personalitzar aquests serveis i, si s'escau, verificar la disponibilitat dels drets de visualització de determinats continguts audiovisuals.

Dades compartides amb tercers

INTRACATALONIA SA no cedirà les dades personals dels usuaris a cap tercer sense una base jurídica que legitimi aquest tractament.

Menors d'edat

Els menors de 14 anys no hauran d'utilitzar els Serveis d'INTRACATALONIA SA sense consentiment dels seus pares o tutors.

En cas que INTRACATALONIA SA detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l'autorització dels seus pares o tutors.

Drets dels usuaris

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, dirigint-se a INTRACATALONIA SA a través de correu postal al domicili d'INTRACATALONIA SA, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir. Es recomana que l'usuari faciliti tota la informació sobre els Serveis d'INTRACATALONIA SA que utilitza o ha utilitzat per poder atendre adequadament la seva sol·licitud.

L'usuari tindrà dret a formular una queixa o reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Termini de conservació de les dades

Les dades personals de l'usuari seran tractades de forma activa mentre tingui la condició d'usuari dels Serveis d'INTRACATALONIA SA; és a dir, mentre no exerceixi el seu dret de supressió.

En cas d'exercir el seu dret de supressió, les seves dades seran bloquejades i conservades de forma restringida a disposició de les autoritats competents durant un termini de 5 anys per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Legitimació per al tractament de les dades

La base jurídica que legitima els tractaments indicats és l'interès legítim d'INTRACATALONIA, SA.

Política de cookies

L'ACN fa servir diversos tipus de cookies per al funcionament i millora d'aquest lloc web.

Tot seguit pots veure una llista d'aquestes cookies i decidir si les acceptes.