Agència Catalana de Notícies

LICITACIONS

El reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix un règim jurídic diferent segons el tipus d'ens del sector públic que faci la contractació i si es tracta d'un contracte subjecte a regulació harmonitzada o no.

Enllaç a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya